నండూరి పార్థసారథి
(1975 అక్టోబరు 22వ తేదీన ఆంధ్రప్రభలో ప్రచురితమైనది.)

Previous Post Next Post